Input:

Vzor žaloby na vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty

23.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.2.1 Vzor žaloby na vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Okresný súd

................... (sídlo)

................... (obec)

Žalobca:

Obchodné meno: .........................................................

Sídlo: .........................................................

IČO: .........................................................

DIČ:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu

oddiel ........................... vložka

Právne zastúpený advokátom podľa plnej moci

Žalovaný:

Správca konkurznej podstaty: .........................................................

Obchodné meno úpadcu: .........................................................

So sídlom: .........................................................

IČO: .........................................................

O VYLÚČENIE NEHNUTEĽNOSTI .........................

nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce

ZO VŠEOBECNEJ KONKURZNEJ PODSTATY

a náhradu trov konania

Prílohy: dvojmo

- žaloba

- nájomná zmluva na prenájom nehnuteľnosti

- výzva na vylúčenie veci z konkurznej podstaty

- výpis z obchodného registra žalobcu

- výpis z obchodného registra žalovaného

I.

Okresný súd .............., ktorý vyhlásil konkurz na majetok úpadcu, nám na základe návrhu správcu konkurznej podstaty JUD. ........................... v uznesení zo dňa .......... uložil, aby sme v lehote 30 podali žalobu o vylúčenie veci – nehnuteľnosti ................... proti správcovi konkurznej podstaty. Uznesenie nám bolo doručené dňa ................... s poučením, že ak žalobu v uloženej lehote nepodáme sa predpokladá, že zápis do súpisu všeobecnej podstaty je nesporný. Na základe uvedeného podávame v uloženej lehote nasledovnú žalobu o vylúčenie veci – nehnuteľnosti zo súpisu všeobecnej podstaty.

II.

Skutkový stav

Okresný súd .....................vyhlásil uznesením spisová značka ............. zo dňa ....................... konkurz na majetok spoločnosti .............................(obchodné meno, so sídlom v ................). V uznesení bol ustanovený správcom konkurznej podstaty JUDr. ..................................... so sídlom v ........................................

Žalobca v postavení prenajímateľa uzavrel pred vyhlásením konkurzu s úpadcom .......... (obchodné meno), so sídlom ................, ako nájomcom zmluvu o nájme nehnuteľnosti Skladové priestory nachádzajúce sa v k. ú. obce ...................., na ulici .................., súpisné číslo ............., popisné číslo ................., na pozemku parcelného čísla 11155/60 zapísanej na liste vlastníctva číslo ........... vydanom Okresným úradom, katastrálnym odborom .........................

III.

Úpadca v postavení nájomcu pred vyhlásením konkurzného konania požiadal našu spoločnosť o uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom nájomnej zmluvy s tým, že predložil návrh kúpnej zmluvy.

S podmienkami uvedenými v kúpnej zmluve sme nesúhlasili a nájomcovi spoločnosti .............. sme predložili návrh zmien. K uzavretiu kúpnej zmluvy však nedošlo.

Z oznámenia v Obchodnom vestníku zo dňa ......... sme zistili, že na majetok úpadcu bol vyhlásený konkurz. Zistili sme, že majetok – nehnuteľnosť .............., ktorá je v našom vlastníctve je zapísaná v súpise všeobecnej konkurznej podstaty s poznámkou.

Úpadca je v súdnom konaní zastúpený správcom konkurznej podstaty JUDr. ..........................

JUDr. ..............., správcu

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: