Input:

Vzor žaloby na určenie pravosti pohľadávky

19.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.1.1 Vzor žaloby na určenie pravosti pohľadávky

JUDr. Alexander Škrinár, CSc. , JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Žaloba na určenie pravosti pohľadávky

Okresný súd

................................

................................

ŽALOBA

Žalobca:

Obchodné meno: ...........................

Sídlo spoločnosti:..........................

IČO...............................................

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

.........oddiel .......... vložka č.

Zastúpený podľa splnomocnenia 

(ďalej len “Žalobca“)

Žalovaný:

Správca konkurznej podstaty meno, priezvisko:

Úpadcu obchodné meno, sídlo v konkurze:

IČO:..............................................

zapísaný v obchodnom registri

Okresného súdu ...........oddiel..... vložka č.

(ďalej len “Žalobca“)

Podané dvojmo

Prílohy:
- kúpna zmluva
- výpis z obchodného registra
- výzva správcovi konkurznej podstaty
- splnomocnenie
- doklad o registrácii DPH
- doklad o zaplatení súdneho poplatku

Na úpadcu ................(obchodné meno, sídlo ) bol uznesením č. ........./...... zo dňa ...............

vyhlásený konkurz na základe návrhu navrhovateľa ..............( obchodné meno, sídlo ).

Vyhlásenie konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku a vyvesené na výveske Okresného súdu ......... .

Žalobca podal prihlášku na predpísanom tlačive s prílohami v dvoch vyhotoveniach správcovi konkurznej podstaty JUDr. .................... .............. so sídlom ............................. a v jednom vyhotovení adresovanom súdu. Prihláška bola doručená so všetkými zákonom predpísanými náležitosťami.

Správca našu prihlášku poprel s odôvodnením, že úpadca pohľadávku nemal evidovanú v Účtovníctve.

Na preukázanie pravosti pohľadávky sme predložili kúpnu zmluvu, ktorej platnosť úpadca nenapadol a bola podpísaná jeho štatutárnym orgánom. Predmet kúpnej zmluvy sme dodali úpadcovi vlastným motorovým vozidlom. Na dodacom liste je preukázané prevzatie tovaru zodpovedným zástupcom v prevádzke úpadcu v............, ktorá bola v zmluve dohodnutá ako miesto plnenia. Úpadca neoznámil zistenie vád, alebo chýbajúceho množstva tovaru. Skutočnosť, že dodávka tovaru nebola evidovaná v účtovnej evidencii ešte nie je dôkazom opaku o prevzatí tovaru, ktoré vyplývajú z našich dokladov pripojených k prihláške.

Z uvedených skutočností

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: