Input:

Vzor žaloby na rozhodcovský súd

31.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.10.1.1 Vzor žaloby na rozhodcovský súd

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Stály rozhodcovský súd

Žaloba

Žalobca:

Obchodné meno: .............................................

Sídlo: ............................................................

IČO: .............................................................

Zapísaný v obchodnom registri: .........................

Konajúci prostredníctvom: ................................

(ďalej len „žalobca”)

Žalovaný:

Obchodné meno: .............................................

Sídlo: .............................................................

IČO: ...............................................................

Zapísaný v obchodnom registri: ...........................

(ďalej len „žalovaný”)

o zaplatenie 120 000 eur s príslušenstvom

a o náhradu nákladov spojených s rozhodcovským konaním

Doporučene

Päť vyhotovení s prílohami

Prílohy:

 • právneho zástupcu

 • doložka

 • zmluva

 • listy

 • listy

 • o pokonávku – výzva na plnenie

 • žalovaného

 • z obchodného registra žalobcu

 • z obchodného registra žalovaného

I.

Založenie právomoci stáleho rozhodcovského súdu

So žalovaným sme uzavreli rozhodcovskú zmluvu dňa ..........., v ktorej sme sa dohodli na tom, že všetky majetkové spory vzniknuté z uzavretej kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami budú predložené na rozhodnutie Stálemu rozhodcovskému súdu so sídlom v ......................... . Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade vzniku sporu sa podrobia rozhodovaniu sporu jediným rozhodcom (alternatíva trojčlenným senátom).

Dôkaz:

 • zmluva

II.

Predmet sporu

Žalobca ako predávajúci uzavrel so žalovaným ako kupujúcim kúpnu zmluvu zo dňa .............., ktorou sa zaviazal dodať žalovanému vodné čerpadlá a agregáty v počte ....... kusov, ktoré si žalovaný vybral podľa katalógu s označením jednotlivých druhov a uvedením výrobných čísel. Sporové strany si dohodli kúpnu cenu za jednotlivé tovary nasledovne:

 1. značky ......... výrobné číslo ....... v počte troch kusov za ......... eur,
 2. čerpadlá značky ........ výrobné číslo ....... v počte desiatich kusov za ....... eur,
 3. a náhradné dielce v počte ................... ks za ............ eur.

Žalobca sa zaviazal dodať predmet zmluvy v dohodnutej dodacej lehote do xx. marca xxxx.

Zmluvné strany sa v zmluve dohodli na spôsobe prepravy predmetu zmluvy tak, že agregáty žalobca odovzdal na prepravu v odosielajúcej stanici Horné Lipany dňa ............. v počte ...... kusov. Dopravca zásielku prevzal dňa ........ a prevzatie zásielky na prepravu potvrdil v náložnom liste číslo … zo dňa ..... . Podľa potvrdeného náložného listu, žalovaný prepravovanú zásielku prevzal v stanici určenia dňa .................. .

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: