Input:

Vzor žaloby na náhradu škody za neoprávnený návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.1.4 Vzor žaloby na náhradu škody za neoprávnený návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor

Okresný súd

................... (sídlo)

................... (obec)

Žalobca:

........................ (obchodné meno)
........................... (sídlo)
IČO: .................
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......
oddiel ..... vložka ........................
právne zastúpený advokátom podľa plnej moci   

Žalovaný:

................................ obchodné meno
.................................... sídlo
IČO: ..................................
DIČ:
IČ DPH:
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......
oddiel ..... vložka ........................   

o náhradu škody vo výške ................. EUR s x,xx % úrokom z omeškania a náhradu trov konania

Doporučene

Dvojmo

Prílohy: 2x

Návrh na vyhlásenie konkurzu

Uznesenie Okresného súdu .......o začatí konkurzného konania

výpis z obchodného registra žalobcu

výpis z obchodného registra žalovaného

I.

Žalovaný .......................podal na Okresnom súde ............. návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, ktorý bol zaevidovaný pod sp. zn. .............. K návrhu na vyhlásenie konkurzu pripojil právoplatný rozsudok Okresného súdu ........... sp. zn. ..................., ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť žalovanému sumu ................. EUR s príslušenstvom.

Žalobca na výzvu žalovaného na zaplatenie priznanej sumy uviedol, že s rozsudkom Okresného súdu ................. potvrdeným rozsudkom Krajského súdu v .................... nesúhlasil a podal návrh na dovolanie prostredníctvom Generálnej prokuratúry SR.

Žalovaný napriek tomuto vyjadreniu žalobcu v tomto spore podal návrh na vyhlásenie konkurzu. Okresný súd ................uznesením zo dňa ....... sp. zn. rozhodol o začatí konkurzného konania.

Okresný súd .............. nám zároveň poslal výzvu, aby sme sa do 20 dní vyjadrili k návrhu a osvedčili svoju platobnú schopnosť.

II.

Na základe výzvy súdu sme predložili zoznam všetkých písomných záväzkov s prehľadom zostatkov na účtoch. Predložili sme aj zoznam našich pohľadávok, pri ktorých je možné s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené do 30 dní od začatia konkurzného konania. Na základe uvedeného sme preukázali našu platobnú schopnosť, ktorú súd po preverení predložených dokladov uznal.

Na základe preukázania platobnej schopnosti žalobcu v tomto spore Okresný súd ...................... vydal uznesenie zo dňa ............., ktorým konkurzné konanie zastavil.

Okrem toho Najvyšší súd SR rozhodol o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora, na základe ktorého zrušil rozsudok Okresného súdu .............. v spojení s rozsudkom Krajského súdu v ............... z dôvodu, že jeho vydaním došlo k porušeniu zákona.

Návrh žalovaného na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka preto stratil zákonnú náležitosť na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, ktorou je podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.ZKR vykonateľné rozhodnutie, ktoré je exekučným titulom.

III.

Na základe uznesenia o začatí konkurzného konania, o ktorom sa dozvedeli naši obchodní partneri, došlo k odstúpeniu od kúpnych zmlúv na dodávku tovaru. Išlo o zmluvy uzavreté s kupujúcim ........... obchodné meno so sídlom ........... na dodávku tovaru v hodnote ........ EUR, s kupujúcim ................... (obchodné meno, so sídlom) na dodávku tovaru v hodnote ....... EUR.

Okrem toho s kupujúcimi ...............sme mali začaté obchodné rokovania na uzavretie kúpnych zmlúv, ktoré skončili neúspešne z dôvodu, že sa budúci kupujúci dozvedeli o uznesení o začatí konkurzného konania.

Ako vyplýva z uznesenia o zastavení konkurzného konania vydaného Okresným súdom ..................... bol návrh žalovaného v tomto spore na vyhlásenie konkurzu podaný neoprávnene.

Žalovaného sme preto vyzvali, aby nám nahradil spôsobenú škodu v celkovej výške ....................... EUR, ktorá nám vznikla

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: