Input:

Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnym orgánom za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.1.5 Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnym orgánom za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Okresný súd:

................... (sídlo)

................... (obec)

Žalobca:

................... (obchodné meno)
................... (sídlo)
IČO: .................
DIČ:
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......
oddiel .....vložka ........................
právne zastúpený advokátom
podľa plnej moci  

Žalovaný I.

................................ meno, priezvisko konateľ spoločnosti
.................................adresa
občan Slovenskej republiky  

Žalovaný II.

................................ meno, priezvisko – konateľ spoločnosti
.................................adresa
občan Slovenskej republiky  

o náhradu škody vo výške ................. EUR s x,xx % úrokom z omeškania a náhradu trov konania

Doporučene

Dvojmo

Prílohy: 2x

faktúry

Rozhodnutie súdu

výpis z obchodného registra dlžníka

I.

Žalovaný v I. rade a žalovaný v II. rade sú konatelia obchodnej spoločnosti ................obchodné meno, so sídlom ............................, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ........................., vo vložke číslo ................ oddiel Sro. Táto spoločnosť dlhodobo neuhrádza svoje záväzky viacerým veriteľom.

Naša spoločnosť eviduje voči obchodnej spoločnosti ................... pohľadávky z neuhradených faktúr za dodanie tovaru a poskytnuté služby. Tovar aj služby boli riadne prevzaté. Spoločnosť nevzniesla voči oprávnenosti fakturácie žiadne námietky. Ide o nasledovné pohľadávky žalobcu:

– Faktúra č. 123/2015 z ............. splatná ............... znejúca na ............... EUR,

– Faktúra č. 25/2015 z ............... splatná ............... znejúca na ............... EUR,

– Faktúra č. 38/2015 z............... splatná ............... znejúca na ............... EUR,

– Faktúra č. 65/2015 z ............... splatná ............... znejúca na ............... EUR.

Okrem toho máme voči dlžníkovi obchodnej spoločnosti .................. pohľadávky priznané rozsudkom Okresného súdu ...........sp. zn. ............./ xxxx zo dňa ................ v celkovej výške ............ EUR s x,xx % úrokom z omeškania od ......... do zaplatenia.

Voči dlžníkovi eviduje pohľadávky z titulu nezaplatenia odvodov do Sociálna poisťovňa, a. s., Bratislava v celkovej výške ............. EUR, Zdravotná poisťovňa, a. s., ..... v celkovej výške ................ EUR. Dlžník má neuhradené záväzky aj voči ďalším veriteľom, s ktorými sa pokúšame skontaktovať.

II.

Z uvedeného vyplýva, že je dlhodobo v úpadku a nie je schopný v lehote splatnosti a ani 30 dní po jej uplynutí uhrádzať svoje záväzky. Domnievame sa, že dlžník spĺňa podmienky § 3 ods. 1 o definovaní úpadku ale aj § 3 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR o definovaní predĺženia, lebo rozsah jeho záväzkov prevyšuje hodnotu jeho majetku.

III.

Žalovaný v I. rade a žalovaný v II. rade sú konateľmi spoločnosti dlžníka. S prihliadnutím na omeškanie s platením našich pohľadávok sme sa listom zo dňa .......... obrátili na nich so žiadosťou o zabezpečenie úhrady našich pohľadávok. Zároveň sme ich požiadali o informácie o stave majetku a upozornili sme ich, že sa javí predĺženie ich spoločnosti.

Žalovaní v liste zo dňa ............. oznámili, že majú finančné problémy, ktoré vyplývajú z druhotnej platobnej neschopnosti spôsobenej nezaplatením väčšieho množstva pohľadávok voči svojim dlžníkom. V prípade ich zaplatenia, zaplatia aj svoj dlh.

IV.

Na základe uvedeného sa domnievame, že je daný predpoklad úpadku dlžníka. Dlžníkovi podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. vznikla povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka v dôsledku jeho neschopnosti plniť svoje záväzky 30 dní po lehote splatnosti a jeho predĺženia.

Rovnakú povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. podať v mene dlžníka návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, majú aj jeho štatutárne orgány, ktorými sú žalovaný v I. rade a žalovaný v II. rade.

Z uvedeného skutkového stavu vyplýva, že žalovaní vedeli o úpadku dlžníka, čo vyplýva aj z našej pripojenej korešpondencie. Napriek tejto vedomosti nekonali a neurobili žiadne kroky na uspokojenie svojich veriteľov, a ani nepodali návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka.

Žalovaní boli povinní podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. podať v mene dlžníka návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. Žalovaní zákonnú povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu porušili, takže zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorá im tým vznikla.

Našu škodu sme vyčíslili sumou ........................ EUR s príslušenstvom, a vyčíslenie sme žalovaným poslali listom zo dňa .......... Žalovaní v I. a II. rade na našu výzvu nereagovali a vyúčtovanú náhradu škody neuhradili.

V.

Na základe uvedeného uplatňujeme náš nárok na náhradu škody, ktorá nám vznikla v celkovej výške ............................... EUR s príslušenstvom súdnou cestou, lebo spor sa nám nepodarili mimosúdne usporiadať. Navrhujeme preto, aby konajúci súd po prerokovaní sporu so zástupcami strán a vykonanom dokazovaní vydal nasledovný

r o z s u d o k:

Žalovaní v I. a II. rade sú povinní zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne sumu ................ EUR s x,xx % úrokom z omeškania od ............. do zaplatenia a náhradu trov konania vo výške ............. EUR na účet právneho zástupcu JUDr. ............. advokáta, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

V Bratislave dňa: ..................

..........................................................
Žalobca
zastúpená JUDr. .....................
advokátom na základe splnomocnenia  


1) Zodpovednosť štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie konkurzu obsahovala aj právna úprava v zákone č. 7/2005 Z. z. v znení do 31.12.2011. Dlžník a v jeho mene aj štatutárne orgány boli povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, ak sa dlžník ocitol v úpadku. Úpadkom sa podľa § 3 zákona č. 7/2005 Z. z. rozumela platobná neschopnosť alebo predĺženie dlžníka.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu je zachovaná aj pri novele ZKR s účinnosťou od 1. januára 2020.

2) Za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu zodpovedali aj štatutárne orgány, ktoré konajú v mene dlžníka. V prípade porušenia tejto povinnosti, veriteľom vzniká nárok na náhradu škody, ktorá im porušením povinnosti vznikla. Zodpovednosť za vzniknutý nárok na náhradu škody je založená na základe objektívnej zodpovednosti. Liberačným dôvodom na zbavenie sa zodpovednosti je preukázanie, že štatutárny orgán pri nepodaní návrhu na vyhlásenie konkurzu postupoval s odbornou starostlivosťou. Preukázanie odbornej starostlivosti štatutárneho orgánu, že konal s odbornou starostlivosťou, ak dlžník sústavne a dlhodobo neuhrádzal svoje záväzky, bude dosť obtiažne.

3) Treba poukázať na novelu zákona č. 348/2011 Z. z., ktorou sa zmenil a doplnil pôvodný zákon, ktorý nadobudol účinnosť od 1.01.2012, ale niektoré jeho ustanovenia až od 01.01.2013. Z hľadiska povinnosti dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok je dôležitá zmena tejto povinnosti od 01.01.2013 tak, že dlžníkovi vznikne povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu len v prípade, ak sa ocitne v predĺžení. Na platobnú neschopnosť sa povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok už nebude vzťahovať.

4) Na druhej strane sa upravuje aj porušenie povinnosti štatutárneho orgánu a jeho zodpovednosti za vzniknutú škodu. Povinnosť štatutárneho orgánu podať v mene dlžníka návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade zistenia predĺženia sa bude vzťahovať nielen na osobu, ktorá je štatutárnym orgánom v čase začatia konkurzného konania, ale aj na osoby, ktoré vykonávali funkciu štatutárneho orgánu počas štyroch rokov pred začatím konkurzného konania.

5) Zároveň sa osobe, ktorá v uvedenom období vykonávala funkciu štatutárneho orgánu pri porušení povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, ukladá povinnosť zaplatiť v prospech všeobecnej konkurznej podstaty sumu vo výške dlžníkovho základného imania zapísaného v obchodnom registri v čase, keď porušila povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Maximálna výška tejto sumy je ohraničená dvojnásobkom minimálnej výšky základného imania obchodnej spoločnosti ustanovenej zákonom. V prípade viacerých osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, sú tieto osoby povinné zaplatiť uvedenú sumu do všeobecnej konkurznej podstaty spoločne a nerozdielne. Táto sankcia však platí len na prípady konkurzov vyhlásených do 31. decembra 2015.

6) Od 1. januára 2016 bola v novele Obchodného zákonníka vykonanej zákonom č. 87/2015 Z. z. prijatá aj novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podľa § 11 ods. 2 zákona o konkurze a reštrukturalizácii sa novo upravila sankcia pre členov štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti pri porušení povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu v prípade, že je dlžník v predĺžení.

V prípade povinnosti štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie konkurzu platí právna domnienka, že sa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: