Input:

Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánu

6.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2.3 Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánu

Okresný súd

................... (sídlo)

................... (obec)

Žalobca:

................... (obchodné meno)

................... (sídlo)

IČO: .................

IČ DPH:

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ......

oddiel .....vložka ........................

právne zastúpený advokátom

podľa plnej moci

Žalovaný:

................... meno, priezvisko konateľa spoločnosti

................... adresa

občan Slovenskej republiky

o náhradu škody vo výške .................eur s  8,00 % úrokom z omeškania a o náhradu trov konania

Doporučene

Dvojmo

Prílohy: 2x

faktúry

Rozhodnutie súdu

I.

Žalovaný je konateľom obchodnej spoločnosti ................obchodné meno, so sídlom ............................, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ........................., vložka číslo ................ oddiel Sro. Do funkcie bol zvolený na zasadaní valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa ................... a následne bol zapísaný v obchodnom registri ako štatutárny orgán spoločnosti.

II.

Uznesením valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo dňa ............ bolo v bode IV. uložené konateľovi spoločnosti, aby zabezpečil vývoz chemického odpadu, ktorý vzniká z výrobnej činnosti spoločnosti. Zároveň mu bolo uložené, aby uzavrel zmluvu s obchodnou spoločnosťou ................., ktorá sa zaoberá ekologickým spracovaním a znehodnotením chemického odpadu.

Uznesenie bolo prijaté z dôvodu, že v priľahlom areáli spoločnosti je na základe rozhodnutia obce a orgánu životného prostredia povolené skladovanie chemického odpadu v rozsahu ....., s tým, že žalobcovi bola uložená povinnosť pravidelne štvrťročne odpad recyklovať.

Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa ......... bolo prijaté na splnenie povinnosti spoločnosti zabezpečiť štvrťročnú recykláciu chemického odpadu.

Žalovaný uloženú povinnosť zabezpečiť uzavretie zmluvy na odvoz a spracovanie chemického odpadu nesplnil. Uviedol, že spoločnosť ...................., s ktorou mal uzavrieť zmluvu mala plné kapacity na spracovanie a odmietla zmluvu uzavrieť v požadovanom termíne.

III.

Pri kontrole plnenia povinnosti žalobcu odviesť a spracovať chemický odpad vykonanej v dňoch ............. orgánmi ochrany životného prostredia bolo zistené porušenie povinnosti žalobcu odviesť chemický odpad podľa rozhodnutia orgánov štátnej správy na povolenie skládky odpadu a prekročenie povoleného objemu skládky chemického odpadu. Za nesplnenie uloženej podmienky v povolení bola žalobcovi uložená pokuta vo výške ....... EUR. Žalobca podal odvolanie proti uloženiu pokuty, v ktorom uviedol, že došlo len k omeškaniu so splnením povinnosti pre nedostatok kapacity spoločnosti, ktorá spracováva vyvážaný odpad. Odvolanie žalobcu bolo zamietnuté a žalobca uloženú pokutu aj zaplatil.

IV.

Podľa § 135a ods. 1 ObchZkonatelia sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Podľa ods. 2) konatelia, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. V spornom prípade, ktorý je predmetom tohto sporu išlo o povinnosť konateľa uloženú na základe

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: