Input:

Vzor výzvy správcovi konkurznej podstaty na vylúčenie veci zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty

23.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.2.2 Vzor výzvy správcovi konkurznej podstaty na vylúčenie veci zo súpisu všeobecnej konkurznej podstaty

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Vážený pán

.............. (meno, priezvisko)

správca konkurznej podstaty

................................... (sídlo)

V Bratislave, dňa ................

Vec: Výzva na vylúčene veci zo súpisu konkurznej podstaty

Uznesením Okresného súdu .............. sp. zn. ....................... zo dňa .................................. bol vyhlásený konkurz na úpadcu ...................... (obchodné meno) so sídlom ......................, IČO .........................., v ktorom ste boli ustanovený za správcu konkurznej podstaty.

Oznamujem, že s úpadcom sme pred vyhlásením konkurzu uzavreli kúpnu zmluvu zo dňa ..... ............... na dodávku vyhrievacích kotlov zn. Uderos v počte troch kusov výrobné číslo ......, výrobné číslo ...... a výrobné číslo ........ v cene ................eur za 1 kus.

V čl. V. kúpnej zmluvy sme sa s úpadcom dohodli na výhrade vlastníckeho práva s tým, že vlastnícke právo v súlade s § 445 Obchodného zákonníka prejde na kupujúceho – úpadcu až úplným zaplatením kúpnej ceny.

Úpadca doteraz nesplnil svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu a zaplatil len jej časť (alt. nezaplatil ju vôbec). Vlastníkom predmetu kúpnej zmluvy troch vyhrievacích kotlov preto je predávajúci.

Nakoľko uvedené veci boli zapísané do súpisu konkurznej podstaty, žiadame, aby boli z nej vylúčené a vydané predávajúcemu, spoločnosti .................

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: