Input:

Vzor pozvánky na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré má v programe rozhodovanie o znížení základného imania nominálnym znížením vkladov spoločníkov

2.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.4 Vzor pozvánky na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré má v programe rozhodovanie o znížení základného imania nominálnym znížením vkladov spoločníkov

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Vzor pozvánky na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré má v programe rozhodovanie o znížení základného imania nominálnym znížením vkladov spoločníkov

Meno a priezvisko

Adresa

POZVÁNKA

na zasadnutie valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti ............, s.r.o.
so sídlom v SR, ................., IČO: ....................................................................................................... ................
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu .........., oddiel Sro, vložka č. .............

Valné zhromaždenie sa bude konať dňa ......... 2020 o ............. hod.
v sídle spoločnosti: ................, PSČ .............

Program rokovania riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedajúceho valného zhromaždenia a zapisovateľa

2. Zníženie základného imania spoločnosti o ............ EUR, slovom ............. euro, znížením výšky vkladov všetkých spoločníkov

Dôvodom zníženia základného imania je prebytok vlastných zdrojov spoločnosti a účelom zníženia základného imania je výplata uvoľnených vlastných zdrojov spoločníkom spoločnosti.

3. Záver

Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní osobne alebo v zastúpení splnomocnenca na základe písomného plnomocenstva. Splnomocnencom nesmie byť konateľ spoločnosti.

Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak sú prítomní spoločníci,

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: