Input:

Vzor návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.1.3 Vzor návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Okresný súd

Konkurzné oddelenie

................................ulica

................................obec

Bratislava, ........(dátum)

Vec:

Návrh veriteľa ..................................(obchodné meno, sídlo) na vyhlásenie konkurzu

Navrhovateľ – veriteľ:

................................. (obchodné meno)
................................. (sídlo)
................................. IČO
..................................DIČ
zapísaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo:...................v mene koná ........................., konateľ spoločnosti  

Návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu podľa § 11 ods. 3 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prílohy:

Doporučene

Návrh dvojmo

Prílohy dvojmo:

Právoplatný rozsudok Okresného súdu ........sp. zn. .....2015

Vykonateľný výkaz nedoplatkov Sociálnej poisťovne, a. s. pobočky .............

Výzva na zaplatenie pohľadávky navrhovateľa

Doklad o zaplatení preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu 1.659,70 EUR – kópia poštovej poukážky

Výpis z Obchodného registra veriteľa

Výpis z obchodného registra dlžníka

I.

Navrhovateľ v súlade s § 3 ods. 2 a § 11 ods. 3 ZKR podáva návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu na vecne príslušnom súde podľa ustanovenia § 24 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok..

Dlžník ..................sa dostal do úpadku, lebo je platobne neschopný. Dlžník nie je schopný platiť peňažný záväzok navrhovateľovi 30 dní po lehote splatnosti. Okrem toho dlžník má aj ďalších veriteľov, ktorým nezaplatil viac ako 30 dní po lehote splatnosti.

II.

Navrhovateľ eviduje neuhradené pohľadávky voči dlžníkovi priznané právoplatným a vykonateľným rozsudkom Okresného súdu ........sp. zn. .........2015 zo dňa ............, podľa ktorého bol dlžník povinný zaplatiť priznanú pohľadávku vo výške .......... EUR do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Podľa vyznačenej právoplatnosti súdom sa rozsudok stal vykonateľným dňa .................

Okrem toho dlžník nezaplatil sumu ..................... EUR Sociálnej poisťovni, pobočke ....... na základe vykonateľného rozhodnutia sp. zn. ................. zo dňa .......................,

daňový nedoplatok vo výške ..................... EUR Daňovému úradu ..................... na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia sp. zn. .............zo dňa ...................

III.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný.

Podľa § 11 ods. 3 ZKR veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka vtedy, ak je dlžník v omeškaní viac ako tridsať dní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z veriteľov vyzvaný na plnenie.

Navrhovateľ vyzval dlžníka na zaplatenie pohľadávky vo výške ...............s x,xx % úrokom z omeškania listom zo dňa ................, v ktorom poskytol dlžníkovi lehotu 14 dní na zaplatenie svojej pohľadávky s tým, že v prípade nesplnenia tejto výzvy podá návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka.

Z uvedených skutočností vyplýva, že dlžník je v úpadku a sú splnené zákonné dôvody na vyhlásenie konkurzu a preto navrhovateľ navrhuje, aby súd po preskúmaní tohto návrhu vydal nasledovné

uznesenie:

voči dlžníkovi – spoločnosti

..................... obchodné meno,

so sídlom ................................

IČO: .....................,

DIČ:......................

IČ DPH ..................

zapísanému v Obchodnom registri Okresného súdu .....,

oddiel: Sro, vložka číslo: .........

sa podľa § 14 ZKR začína konkurzné konanie

a následne, ak súd zistí, že sú splnené všetky predpoklady potrebné na vyhlásenie konkurzu v zmysle § 19 a nasl. ZKR, navrhovateľ navrhuje, aby súd vydal toto

uznesenie:

Okresný súd

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: