Input:

Schválenie dokumentov

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.4 Schválenie dokumentov

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Spoločníci sa môžu dohodnúť, že pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa stretnú a schvália obsah spoločenskej zmluvy, zvolia prvých konateľov, ak títo ešte neboli určení pri poverení niektorých spoločníkov úlohou zakladateľov spoločnosti. Zakladatelia spoločnosti môžu byť zároveň určení aj za konateľov spoločnosti. Pri voľbe viacerých konateľov treba zároveň uviesť, ako budú konať navonok.

Treba uviesť, že zakladatelia môžu vykonávať len úkony, ktoré smerujú k vzniku spoločnosti. V prípade, že by chceli uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, prípadne inú zmluvu netýkajúcu sa založenia spoločnosti, ale už zabezpečenia budúcej činnosti spoločnosti ako napríklad na odbyt vyrábanej produkcie, alebo na zabezpečenie zásobovania budúcej spoločnosti a ktoré sa zrejme netýkajú vzniku spoločnosti, takéto zmluvy zásadne uzavierať nesmú. Ak by ich predsa v záujme budúcej činnosti spoločnosti uzavreli, môžu takéto zmluvy uzavrieť len s odkladacou podmienkou, podľa ktorej zmluvy nadobudnú platnosť a účinnosť až schválením valného zhromaždenia spoločnosti v lehote troch mesiacov od jej vzniku.

Odkladacia podmienka znamená, že aj keď zakladatelia spoločnosti prevzali iný záväzok ako smerujúci k vzniku spoločnosti, účinnosť zmluvy nastane až okamihom, keď ju zakladatelia po vzniku spoločnosti predložia spoločnosti, aby na valnom zhromaždení takúto zmluvu schválila. Spoločnosť takto má možnosť zvážiť, či je pre ňu zmluva výhodná a či ju potrebuje pre rozbeh svojej činnosti. Zmluva musí byť schválená do troch mesiacov od vzniku spoločnosti. Na druhej strane dohodnutie zmluvy s odkladacou podmienkou chráni aj zakladateľov, lebo ak by nedohodli odkladaciu podmienku a spoločnosť by zmluvu neschválila, záväzky z takejto zmluvy by znášali sami.

Po vzniku spoločnosti zakladatelia predkladajú spoločnosti zoznam všetkých úkonov, ktoré vykonali v čase od založenia spoločnosti až do jej vzniku na schválenie spoločnosti v lehote troch mesiacov od vzniku. K vzniku spoločnosti dôjde na základe zápisu spoločnosti do obchodného registra.

Dôležité pre zakladateľov je uvedomenie si zodpovednosti za

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: