Input:

Predpoklady zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6 Predpoklady zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú pri výkone funkcie

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Treba uviesť, že zodpovednosť štatutárnych orgánov za škodu vzniknutú pri výkone funkcie v zásade vzniká pri porušení ustanovení Obchodného zákonníka, v ktorých sa im ukladajú povinnosti, ktoré musia pri výkone funkcie dodržiavať.

Okrem toho vzniká zodpovednosť štatutárnych orgánov na základe osobitného zákona, ktorým je zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona sa štatutárnym orgánom ukladajú povinnosti v súvislosti so zisteným úpadkom spoločnosti alebo družstva podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Na druhej strane môže vzniknúť aj zodpovednosť štatutárneho orgánu veriteľa za škodu spôsobenú dlžníkovi za neoprávnený návrh na vyhlásenie konkurzu.

Novelou Obchodného zákonníka uskutočnenou zákonom č. 87/2015 Z. z. sa obchodný zákonník doplnil o ustanovenia nadväzujúce na povinnosti člena štatutárneho orgánu v súvislosti s možnosťou úpadku spoločnosti. V § 67a a 67b sa zakotvili ustanovenia upravujúce spoločnosť v kríze, v ktorej je spoločnosť, ak je v úpadku, alebo jej úpadok hrozí. Zároveň sa upravujú osobitné povinnosti štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorý zistil alebo mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze.

Z hľadiska predchádzania úpadku spoločnosti

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: