Input:

Právna úprava zmluvy o tichom spoločenstve

16.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7 Právna úprava zmluvy o tichom spoločenstve

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Subjekty

Zmluva o tichom spoločenstve predstavuje osobitnú formu účasti tretej osoby na podnikaní obchodnej spoločnosti, alebo družstva, prípadne fyzickej osoby podnikateľa. Na základe zmluvy o tichom spoločenstve nevzniká účasť spoločníka alebo člen družstva, tichý spoločník vstupuje s podnikateľom do záväzkového vzťahu. Tichým spoločníkom môže byť podnikateľ, ale aj fyzická osoba nepodnikateľ.

Na strane subjektu, do ktorého vstupuje tichý spoločník vždy musí ísť o právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľským subjektom (obchodné spoločnosti, družstvo, fyzická osoba – podnikateľ). Tichý spoločník nemôže vstúpiť do obchodnej spoločnosti alebo družstva založených za iným účelom ako je podnikanie.

Forma zmluvy

Pri tichom spoločenstve je predpísaná písomná forma zmluvy. Nevyžadujú sa osvedčené podpisy účastníkov zmluvného vzťahu a ani osobitná forma zmluvy (notárska zápisnica). Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje jej založenie do obchodného alebo iného registra. Vzťah medzi tichým spoločníkom a podnikateľom je anonymný a ide len o interný vzťah zabezpečujúci majetkovú účasť tichého spoločníka u podnikateľa.

Zmluva o tichom spoločenstve patrí medzi absolútne obchody v zmysle ustanovenia § 261 ods. 6 písm. d) OBCHZ a vždy sa bez ohľadu na zúčastnené subjekty spravuje ustanoveniami OBCHZ.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o tichom spoločenstve je vloženie určitého vkladu za účelom podieľania sa na činnosti podnikateľa. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na tom, že tichý spoločník sa bude podieľať len na niektorej činnosti podnikateľa, ktorú má v predmete podnikania. Vklad tichého spoločníka môže predstavovať peňažný vklad, určitá vec, právo alebo iná majetková hodnota využiteľná pri podnikaní. Vždy sa však musí jednať o majetkovú hodnotu, ktorú môže podnikateľ využiť pri svojej podnikateľskej činnosti. Zmluvné strany by sa mali dohodnúť aj na spôsobe ocenenia hodnoty nepeňažných vkladov, majetkových práv a inej majetkovej hodnoty vkladu, ktoré musia byť použiteľné pri podnikaní podnikateľa.

Podstatné časti zmluvy

Podstatnými časťami zmluvy o tichom spoločenstve podľa § 673 OBCHZ sú:

  • identifikačné údaje zmluvných strán,

  • záväzok tichého spoločníka poskytnúť podnikateľovi vklad,

  • určenie vkladu a jeho výška,

  • určenie podielu tichého spoločníka na zisku podnikateľa.

Vklad

Po vložení vkladu tichého spoločníka podnikateľovi, sa podnikateľ pri hnuteľných veciach ich vložením a odovzdaním stáva vlastníkom vecí. Pri vložení nepeňažného vkladu podnikateľ získava užívacie právo k nehnuteľnosti.

Tichý spoločník musí vložiť svoj vklad v lehote dohodnutej v zmluve. Ak ide o nehmotné právo musí umožniť podnikateľovi jeho využívanie. Spravidla sa zabezpečuje uzavretím licenčnej zmluvy na predmety priemyslového vlastníctva.

Vyplatenie zisku

Vložením vkladu tichého spoločníka mu vzniká nárok na vyplatenie podielu na zisku v lehote 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej závierky.

Rozlišuje sa pritom či ide o podnikateľa fyzickú osobu, alebo podnikateľa právnickú osobu.

Podnikateľovi fyzickej osobe musí podnikateľ vyplatiť podiel na zisku v uvedenej lehote 30 dní. Ak sa jedná o podnikateľa právnickú osobu, lehota na vyplatenie podielu na zisku začína plynúť od schválenia účtovnej závierky v súlade s jej stanovami, spoločenskou zmluvou alebo zákonom.

Podiel na strate podnikateľa

Tichý spoločník nie je povinný pri podiele na strate z podnikania svoj vklad dopĺňať a na strate sa zúčastňuje len do výšky svojho vkladu. Toto dispozitívne ustanovenie je uvedené v § 677 OBCHZ. Jeho obsah môžu zmluvné strany prispôsobiť svojim potrebám.

V prípade, že sa nedohodli na vylúčení podielu tichého spoločníka na strate podnikateľa, znižuje sa jeho vklad o podiel na strate. V prípade, že dosiahnutá strata je vyššia ako vklad tichého spoločníka, nevzniká mu povinnosť doplňovať ho. V prípade dosiahnutia zisku podnikateľa v ďalších rokoch sa znížený vklad tichého spoločníka zvyšuje. Nárok na podiel na zisku mu následne vznikne po dosiahnutí pôvodnej výšky vkladu.

Oprávnenia tichého spoločníka

Tichý spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých obchodných dokladov podnikateľa a

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: