Input:

Právna úprava vylúčenia veci zo súpisu konkurznej podstaty - exindenčná (vylučovacia) žaloba

27.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.2 Právna úprava vylúčenia veci zo súpisu konkurznej podstaty – exindenčná (vylučovacia) žaloba

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Novelizáciou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vykonanej zákonom č. 348/2011 Z. z. s účinnosťou od 1. 1.2012 sa spresnilo aj ustanovenie § 78 zákona, ktorým sa upravuje oprávnenie osoby, ktorá je vlastníkom majetku nachádzajúcom sa u úpadcu, ktorý chce správca zapísať a aj ho zapísal s poznámkou do súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty uplatniť právo na vydanie tohto majetku.

Postup správcu konkurznej podstaty pri zápise sporného majetku do súpisu

Správca konkurznej podstaty je povinný po vydaní uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu spísať všetok majetok patriaci úpadcovi, ktorý sa má zahrnúť do konkurznej podstaty do súpisu majetku úpadcu určeného na speňažovanie. Povinnosť správcu zisťovať majetok a zapísať ho do súpisu má po celý čas trvania konkurzného konania. Súpis majetku vykonaný správcom sa zapisuje do Obchodného vestníka.

Pri zisťovaní majetku úpadcu správcom môže vzniknúť situácia, že u úpadcu sa nachádza majetok, ktorý mu však nepatrí a nie je jeho vlastníkom. Môže ísť o majetok, ktorý má u seba na základe nájomnej zmluvy, alebo ho síce nadobudol na základe kúpnej zmluvy, ale nestal sa jeho vlastníkom na základe výhrady vlastníckeho práva zakotvenej v zmluve. Podľa nej sa stane vlastníkom veci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Na druhej strane môže vzniknúť situácia, že určitý majetok sa nenachádza u úpadcu, ale má ho tretia osoba na základe nájomnej zmluvy, uplatnenia zádržného práva, alebo inej právnej skutočnosti, ale o týchto skutočnostiach nie sú dostatočné podklady u úpadcu.

Problémom môže byť aj zistenie a zaradenie majetku do všeobecnej a oddelenej konkurznej podstaty, ktorý sa bude môcť zistiť až po podaní prihlášok jednotlivých veriteľov, ktorými si uplatnia svoje pohľadávky voči úpadcovi.

Ak je zistený majetok, alebo jeho časť úpadcu sporná z hľadiska, či patrí do konkurznej podstaty, správca ho zapíše do súpisu s poznámkou, v ktorej uvedie dôvody, pre ktoré je zápis majetku sporný. K takémuto zápisu môžu viesť vlastné zistenia správcu, ale aj podanie tretej osoby, ktorá si k veci uplatňuje vlastnícke právo.

Pri uplatnení práva tretej osoby na majetok nachádzajúci sa u úpadcu, správcovi vzniká povinnosť zapísať do súpisu majetku poznámku o jeho spornosti.

Práva tretej osoby k spornému majetku zahrnutom v súpise konkurznej podstaty

Tretia osoba sa môže dozvedieť o zahrnutí svojho majetku do konkurznej podstaty z uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu uverejnenom v Obchodnom vestníku alebo na výveske súdu.

Správcovi pri zápise sporného majetku s poznámkou v prospech tretej osoby a jeho uverejnení v Obchodnom vestníku vzniká povinnosť písomne vyzvať osobu, v prospech ktorej svedčí zápis, aby do 30 dní od doručenia výzvy uviedla dôvody a predložila dôkazy, ktoré zapísanie majetku do súpisu vylučujú.

Správca je povinný preskúmať predložené doklady treťou osobou s odbornou starostlivosťou. Ak zistí, že k spornému majetku nevzniklo úpadcovi vlastnícke právo a vec nepatrí do súpisu majetku, lebo tretia osoba má vylučujúce právo na zapísanie majetku do súpisu, takýto majetok zo súpisu bezodkladne vylúči. Pred rozhodnutím o vylúčení majetku zo súpisu musí požiadať príslušný orgán o vyjadrenie súhlasu. Príslušný orgán je uvedený v § 82 zákona a je ním

  • veriteľský výbor pri majetku tvoriacom všeobecnú podstatu,

  • zabezpečený veriteľ oddelenej podstaty,

  • veriteľský výbor a dotknutí zabezpečení veritelia, ak ide o spoločné speňaženie všeobecnej podstaty a jednu alebo viac oddelených podstát,

  • dotknutí zabezpečení veritelia pri speňažovaní viacerých oddelených podstát,

  • súd, ak ide o majetok tvoriaci oddelenú podstatu a

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: