Input:

Právna úprava verejnej obchodnej spoločnosti

2.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2 Verejná obchodná spoločnosť

6.2.1 Právna úprava verejnej obchodnej spoločnosti

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Spoločníkmi spoločnosti môžu byť fyzické i právnické osoby. Verejná obchodná spoločnosť môže byť založená iba na účely vykonávania podnikateľskej činnosti.

Verejná obchodná spoločnosť je teda formou obchodnej spoločnosti, ktorú popri komanditnej spoločnosti zaraďujeme medzi obchodné spoločnosti osobného typu. Tento základný charakteristický znak spoločnosti je reprezentovaný úzkou väzbou spoločníkov na výkon podnikateľskej činnosti spoločnosti, ktorá sa prejavuje v dvoch smeroch:

spoločníci sú zo zákona bezprostredne zapojení do obchodného vedenia spoločnosti a sú štatutárnym orgánom spoločnosti spoločníci ručia za záväzky spoločnosti celým svojím osobným majetkom, a to bez toho, aby museli prevziať nejaký osobitný ručiteľský záväzok.

Zakladateľským dokumentom verejnej obchodnej spoločnosti je spoločenská zmluva, ktorej podstatné náležitosti vymenúva ust. § 78 ObchZ. Podstatnými náležitosťami spoločenskej zmluvy o založení verejnej obchodnej spoločnosti sú iba:

  • určenie obchodného mena spoločnosti (obchodné meno musí obsahovať označenie „verejná obchodná spoločnosť”, ktoré môže byť nahradené skratkou „ver. obch. spol.” alebo „v.o.s.”; ak obchodné meno obsahuje priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, postačí dodatok „a spol.”.)

  • určenie sídla spoločnosti,

  • určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,

  • určenie predmetu podnikania spoločnosti.

Podpisy spoločníkov na spoločenskej zmluve musia byť úradne osvedčené. Spoločenskú zmluvu môže za spoločníka uzavrieť aj splnomocnenec vybavený na to plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom spoločníka - splnomocniteľa sa pripojí k spoločenskej zmluve (§ 57 ods. 2 ObchZ). Zákonné náležitosti spoločenskej zmluvy sú minimálne, preto sa odporúča a predpokladá podrobná úprava práv a povinností spoločníkov v spoločenskej zmluve, s tým, že ustanovenia OBCHZ regulujúce práva a povinnosti spoločníkov sa použijú iba pre prípady, ak spoločenská zmluva neobsahuje inú platnú úpravu. V spoločenskej zmluve preto odporúčame okrem povinných náležitostí zakotviť najmä podrobnú úpravu práv a povinností spoločníkov, a to najmä:

  • vkladovú povinnosť spoločníkov – zo zákona spoločníci do spoločnosti nevnášajú vklady – spoločenská zmluva môže túto povinnosť zaviesť a určiť výšku, druh a splatnosť vkladov a následky omeškania so zaplatením vkladu (povinnosť platiť úrok z omeškania),

  • povinnosť zvýšiť vklad nad hodnotu určenú v spoločenskej zmluve alebo doplniť túto hodnotu v prípade strát spoločnosti,

  • rozhodovanie o obchodnom vedení spoločnosti – možnosť vylúčiť niektorých spoločníkov z obchodného vedenia spoločnosti,

  • určenie štatutárneho orgánu spoločnosti – možnosť vylúčiť niektorých spoločníkov z konania v mene spoločnosti,

  • spôsob rozdeľovania zisku a znášania straty,

  • spôsob zrušenia spoločnosti – určenie vyrovnacích podielov spoločníkov.

Verejná obchodná spoločnosť je

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: