Input:

Podmienky začatia podnikania osoby z tretej krajiny na území slovenskej republiky

5.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.8 Podmienky začatia podnikania osoby z tretej krajiny na území slovenskej republiky

JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Štátny príslušník z tretej krajiny (t. j. mimo Európskej únie a OECD) (ďalej len „cudzinec“) môže na území Slovenskej republiky podnikať (ako živnostník alebo ako člen štatutárneho orgánu), ak získa povolenie na prechodný pobyt za účelom podnikania. Povolenie na pobyt udeľuje cudzinecká polícia v konaní podľa ustanovenia § 22 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na získanie prechodného pobytu na účel podnikania musí cudzinec osobne podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície. K žiadosti musí priložiť dve fotografie s rozmermi 3x 3,5 cm a preukázať svoju totožnosť platným cestovným dokladom. Samozrejme musí sa na území Slovenskej republiky zdržiavať oprávnene. Okrem toho musí preukázať účel pobytu, bezúhonnosť, finančné zabezpečenie pobytu a podnikania a zabezpečenie ubytovania.

Účel pobytu sa preukazuje:

I. podnikateľským zámerom v rozsahu minimálne 5 strán, ktorý musí obsahovať:

- údaje o žiadateľovi,

- charakteristiku zámeru,

- postup realizácie zámeru,

- miesto realizácie zámeru,

- marketingové informácie,

- slabé a silné stránky zámeru,

- finančná prognóza,

- doplňujúce údaje,

- kalkulácia predpokladaných nákladov.

II. dokladom potvrdzujúcim oprávnenie na podnikanie, ktorým je:

- živnostenský list (ak ide o cudzinca z krajiny OECD),

- živnostenský list spolu so zápisom do obchodného registra ako podnik zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v prípade, ak ide o cudzinca z nečlenskej krajiny OECD,

- iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov (napr. licencie),

- spoločenská zmluva o založení spoločnosti podpísanou všetkými zakladateľmi, kde je cudzinec uvedený ako konateľ, pričom sa vyžadujú úradne overené podpisy jej zakladateľov,

- spoločenská zmluva o založení spoločnosti podpísanou všetkými zakladateľmi, v ktorej nie sú uvedení konatelia obchodnej spoločnosti (v tomto prípade podľa obchodného zákonníka sú oprávnení konať v rovnakej miere všetci spoločníci obchodnej spoločnosti),

- výpis z príslušného obchodného registra, kde je cudzinec uvedený ako konateľ spoločnosti alebo

- výpis z príslušného obchodného registra spolu so zápisnicou z valného zhromaždenia, na ktorom bol cudzinec vymenovaný za konateľa spoločnosti.

Bezúhonnosť musí cudzinec preukázať výpisom z registra trestov.

Finančné zabezpečenie pobytu cudzinca sa preukazuje výpisom z účtu v banke na meno cudzinca a finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti sa preukazuje výpisom z účtu v banke (ktorý musí byť odlišný od účtu na zabezpečenie pobytu cudzinca). Na tomto účte musí byť v prípade podnikania fyzickej osoby suma 4.101,40 eur (20x

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: