Input:

Osobné spoločnosti

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.1 Osobné spoločnosti

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Pri osobných spoločnostiach platí odchylná úprava vzniku zodpovednosti štatutárneho orgánu za vzniknutú škodu.

Verejná obchodná spoločnosť

Pri verejnej obchodnej spoločnosti môže spoločník uplatniť v mene spoločnosti nárok na náhradu škody spôsobenej iným spoločníkom, alebo na ktorej sa podieľal svojou činnosťou alebo nečinnosťou (§ 81a Obchodného zákonníka).

Osobitné procesné postavenie spoločníka v tomto prípade vyplýva z toho, že spoločník musí zaplatiť trovy konania zo svojho ( v prípade úspešnosti má právo ich náhradu, voči tomu komu bola uložená náhrada trov). Na druhej strane spoločnosť aj keď sa jej spor týka, nemôže vziať žalobu späť. Nárok na náhradu škody môže uplatniť aj spoločnosť, vplyv na uplatnený nárok spoločníkom to bude mať len v prípade podania skoršej žaloby a tým vzniku prekážky litispendencie (už predtým začatého súdneho sporu v tej istej veci).

Komanditná spoločnosť

Pri komanditnej spoločnosti, ktorá je zmiešanou spoločnosťou, pri komplementároch sa primerane použijú ustanovenia právnej úpravy verejnej obchodnej spoločnosti, pri komanditistoch primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o spoločnosti s ručením obmedzeným.

Povinnosti štatutárnych orgánov a ich zodpovednosť

Povinnosti štatutárnych orgánov sú uvedené v Obchodnom zákonníku pri jednotlivých spoločnostiach a družstve, ako aj vo všeobecnej časti. Okrem toho každá spoločnosť môže v spoločenskej alebo zakladateľskej zmluve alebo listine, prípadne v stanovách uviesť jednotlivé osobitné povinnosti týkajúce sa činnosti spoločnosti jednak vo všeobecnosti, ale aj v konkrétnych podrobnostiach.

Vo všeobecnosti možno preto uviesť, že štatutárne orgány musia plniť každú povinnosť upravenú v Obchodnom zákonníku, lebo pri ich porušení vzniká zodpovednosť za spôsobenú škodu. Okrem toho musia plniť povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov upravujúcich povinnosti pre podnikateľov. Všeobecné podmienky zodpovednosti štatutárnych orgánov vyplývajú z

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: