Input:

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.5 Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Návrh spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive vydanom Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorí sa nachádza aj v podateľni registrového súdu a je ho možné aj stiahnuť na internete – slov-lex – vyhláška č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť – pre spoločnosť s. r. o. sa jedná o prílohu č. 7 vyhlášky č. 25/2004 Z. z..

V prílohách k návrhu sa prikladá spoločenská zmluva podpísaná všetkými spoločníkmi s osvedčenými podpismi. Podpisy je možné osvedčiť v notárskom úrade, alebo na matrike

obecného úradu. V prípade, že niektorý zo spoločníkov splnomocnil na podpis inú osobu napríklad advokáta, musí obsahovať splnomocnenie úradne osvedčený podpis.

Nevyhnutnou prílohou osvedčujúcou zaplatenie vkladu spoločníka, alebo jeho ustanovenej časti je vyhlásenie správcu vkladu o výške jeho splatenia. Od 1. januára 2016 došlo k opätovnej zmene Obchodného zákonníka, podľa ktorej sa k návrhu na zápis vkladu nemusí prikladať výpis z účtu na preukázanie rozsahu jeho splatenia, ale prikladá sa vyhlásenie správcu vkladu o jeho splatení. Správca vkladu ručí za správnosť údajov vyhlásených o splatení vkladu v prípade, že by uviedol údaje o splatení, ktoré sa nezhodujú so skutočnosťou. Ak bol predmetom vkladu nepeňažný vklad, správca vkladu odovzdá konateľom vyhlásenie spoločníka, ktorým vkladá do spoločnosti nepeňažný vklad. Vyhlásenie spoločníka o splatení nepeňažného vkladu, ktorým je nehnuteľnosť musí obsahovať všetky náležitosti o identifikácii tejto nehnuteľnosti, aby išlo o vkladu schopnú listinu na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, vedenom Okresným úradom, katastrálnym odborom.

Nevyhnutnou náležitosťou návrhu na zápis spoločnosti je doklad o získaní oprávnenia na podnikanie, ktorým je živnostenský list, alebo iný doklad osvedčujúci získanie oprávnenia na podnikanie alebo vykonávanie inej činnosti.

K návrhu sa pripojuje aj doklad o sídle spoločnosti, ktorý môže byť aj prílohou spoločenskej zmluvy. Doklad o sídle môže spoločnosť preukazovať listom vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo jej časti, prípadne nájomnou zmluvou uzavretou s vlastníkom nehnuteľnosti, alebo iným užívacím spôsobom. V prípade, ak je nájomná zmluva uzavretá na dobu určitú, musí spoločnosť žiadať o jej predĺženie. V prípade, že by vlastník nehnuteľnosti, s ktorou spoločnosť uzavrela nájomnú zmluvu s predĺžením nesúhlasila, musí si obstarať nový doklad k sídlu a dať aj návrh na zmenu sídla spoločnosti do obchodného registra. Inak by nedostatok vzťahu k sídlu mohol znamenať začatie konania o zrušenie spoločnosti. V takomto konaní by však registrový súd pred zrušením spoločnosti jej poskytol primeranú lehotu na získanie oprávnenia k sídlu spoločnosti, ktoré z nejakého dôvodu stratil. Zápis zmeny sídla je dôležitý aj hľadiska doručovania zásielok pre spoločnosť súdom alebo inými orgánmi. Ak zmenu sídla nezapíše do obchodného registra,

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: