Input:

Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu

19.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8.1.2 Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


..........................................................(obchodné meno, so sídlom) ...........................................................

Okresný súd

Bratislava I.

konkurzné oddelenie

.............................

Bratislava

V Bratislave, dňa .......................................................

Navrhovateľ – dlžník:

Obchodné meno: .......................................................

Sídlo: ......................................................................

IČO: ........................................................................

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v obchodnom registri ........................

Oddiel sro, vložka číslo:23362/P: .....................

(ďalej len „navrhovateľ“)

Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu

podľa § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)

Prílohy:

- dvojmo,

- majetku navrhovateľa,

- záväzkov navrhovateľa,

- spriaznených osôb podľa § 9 ZKR,

- účtovná závierka,

- o zaplatení preddavku na odmenu a výdavky predbežného správcu

- 659,70 eur – kópia poštovej poukážky),

- z obchodného registra.

I.

Navrhovateľ podľa § 3 ods. 3 ZKR a § 11 ZKR podáva návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzu na miestne a vecne príslušnom súde podľa ustanovenia § 24 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Dlžník návrh podáva z dôvodu predĺženia, lebo má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ ....................... (meno, priezvisko) a konateľ ................................. (meno, priezvisko).

II.

Navrhovateľ eviduje neuhradené záväzky voči nasledovným subjektom:

- daňový úrad ......................... záväzok vo výške ................... eur,

- Sociálna poisťovňa .................... záväzok vo výške ................... eur,

- Zdravotná poisťovňa .................... záväzok vo výške ................. eur,

- Slovenský plynárenský priemysel, a. s. ......... záväzok vo výške ................... eur,

- Vodárenská spoločnosť so sídlom ......... záväzok vo výške .......................... eur,

- fyzické osoby z titulu pôžičky ............. (meno, priezvisko) záväzok vo výške ..... eur.

- právnické osoby z titulu podnikateľskej činnosti ......... (názov, sídlo, IČO) záväzok vo výške .... eur.

III.

Navrhovateľ ako osoba povinná viesť účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zistil po kúpe podniku po preskúmaní postupne odovzdávaných účtovných a inventúrnych dokumentov dokumentujúcich stav hospodárenia dlžníka, ktoré predstavuje výsledky jeho podnikateľskej činnosti v decembri za rok ..........., že má viac ako jedného veriteľa, a to veriteľov uvedených v článku II. tohto návrhu a že prevádzková hodnota jeho splatných záväzkov uvedených v tomto článku presahuje hodnotu jeho majetku uvedenom v zozname majetku.

Podľa § 3 ods. 1 ZKR v znení platnom od 01. 01. 2020 je dlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predĺžený. Podľa § 11 ods. 2 ZKR dlžník, ktorý je v predĺžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predĺžení.

Túto povinnosť má v mene dlžníka rovnako aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka.

Ak podá dlžník návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku. S prihliadnutím na stav splatných záväzkov a hodnotu svojho majetku je dlžník povinný dať návrh na vyhlásenie konkurzu ak je v predĺžení..

Na majetok neevidovaný v účtovníctve, hoci v ňom mal byť evidovaný podľa osobitného predpisu, pri určení hodnoty majetku sa na účely určenia predĺženia neprihliada.

Podľa § 2 ods. 4 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sú majetkom tie aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť. Podľa § 24 a § 28 zákona o účtovníctve sa v účtovnej závierke vykazujú v súvahe o majetku a záväzkoch.

. Dlžník kúpil podnik od predchádzajúceho vlastníka dňa ...... a o tom, že podnik je v úpadku sa dozvedel postupne po preberaní jednotlivých účtovných dokladov.

IV.

Na základe uvedených skutočností dlžník podáva návrh na vyhlásenie a navrhuje, aby súd po preverení všetkých skutočností súvisiacich so záväzkami a majetkom dlžníka vydal nasledovné

uznesenie:

Voči dlžníkovi – ....................(obchodné meno, sídlo), IČO ............................,DIČ......... IČ DPH .... zapísanom v obchodnom registri Okresného súdu ............... oddiel Sro, vložka č. .................... sa začína konkurzné konanie. Po zistení splnenia všetkých náležitostí na vyhlásenie konkurzu, podľa § 18 zákona vydal Okresný

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: