Input:

Liberačné dôvody na zbavenie sa zodpovednosti za škodu a sankciu spôsobenú pri výkone funkcie nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu

25.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.12 Liberačné dôvody na zbavenie sa zodpovednosti za škodu a sankciu spôsobenú pri výkone funkcie nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Preukázanie odbornej starostlivosti

V prípade porušenia povinnosti štatutárneho orgánu podať návrh na vyhláseniu konkurzu na dlžníka mu vzniká od 1. januára 2016 nová povinnosť zaplatiť správcovi konkurznej podstaty do všeobecnej majetkovej podstaty zmluvnú pokutu vo výške jednej polovice zákonného základného imania akciovej spoločnosti vo výške 12 500 €. Predpokladá sa, že pri porušení povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu zo strany štatutárneho orgánu sa medzi akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu dojednala zmluvná pokuta v uvedenej výške. Zmluvnú pokutu od členov predstavenstva vymáha správca konkurznej podstaty po vyhlásení konkurzu. Preukázanie odbornej starostlivosti platí ako liberačný dôvod aj pri škode spôsobenej výkonom funkcie štatutárneho orgánu podľa Obchodného zákonníka, ale aj podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Štatutárny orgán sa môže zbaviť povinnosti platiť sankciu, ak preukáže konanie s odbornou starostlivosťou na výzvu správcu, že neporušil povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu, lebo sa snažil vyriešiť finančné problémy opatreniami na zlepšenie hospodárskej situácie, ktoré by mohli odvrátiť úpadok.

Člen štatutárneho orgánu musí zmluvnú pokutu zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty alebo preukázať, že mu povinnosť nevznikla alebo sa jej zbavil.

V prípade, že člen štatutárneho orgánu nepreukáže liberačné dôvody na zbavenie sa zodpovednosti za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, správca konkurznej podstaty podá žalobu na zaplatenie zmluvnej pokuty na príslušný konkurzný súd o zaplatenie zmluvnej pokuty.

Liberačným dôvodom je preukázanie, že konal s odbornou starostlivosťou a nemohol splniť svoju povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu najmä pre nedostatok súčinnosti ostatných členov štatutárneho orgánu, s ktorými môže konať len spoločne a bez zbytočného odkladu, ako sa o predĺžení dozvedel, uložil do zbierky listín oznámenie, že dlžník je v predĺžení.

Ďalším dôvodom je

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: