Input:

Konanie podnikateľa v mene právnickej osoby

6.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.3.1 Konanie podnikateľa v mene právnickej osoby

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

V Obchodnom zákonníku sa vo všeobecnosti v § 13 vymedzuje konanie podnikateľa. Právnická osoba koná štatutárnym orgánom, alebo koná za ňu zástupca. Z hľadiska nášho záujmu venujeme pozornosť len postaveniu štatutárneho orgánu. Zastúpenie môže vzniknúť na základe zákona, alebo na základe zmluvného zastúpenia.

Podľa § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány).

Zakladateľské dokumenty

V Obchodnom zákonníku sa používa terminológia zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina, alebo spoločenská zmluva, ktoré sú základným dokumentom pri založení a vzniku obchodnej spoločnosti. Pri akciovej spoločnosti sú nevyhnutným dokumentom aj stanovy spoločnosti. Družstvo sa zakladá na základe stanov schválených členskou schôdzou.

Zakladatelia obchodných spoločností sú oprávnení prispôsobiť ich znenie základných dokumentov pre založenie a vznik vlastným potrebám. Zákonnou podmienkou však je, že v týchto dokumentoch musia zakotviť povinné náležitosti pre založenie a vznik spoločnosti a družstva, ktoré sú ustanovené znením Obchodného zákonníka, od ktorého sa môžu odchýliť v prípade dispozitívnych ustanovení (z hľadiska témy počet členov štatutárneho orgánu, podrobnejšia úprava ich práv a povinností).

Vznik funkcie štatutárneho orgánu

Podmienky vzniku funkcie štatutárneho orgánu vyplývajú z ustanovení jednotlivých foriem obchodných spoločností a družstva v Obchodnom zákonníku, prípadne osobitného zákona – zákona o štátnom podniku.

Minimálny počet osôb tvoriacich štatutárny orgán vyplýva z ustanovení Obchodného zákonníka. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným je štatutárnym orgánom jeden alebo viac konateľov. Pri akciovej spoločnosti nie je v zákone uvedený počet členov štatutárneho orgánu, takže ním môže byť aj len jedna osoba.

Pri osobných spoločnostiach sú štatutárnym orgánom všetci spoločníci. V spoločenskej zmluve sa však môžu dohodnúť na počte štatutárnych orgánov a najmä na spôsobe ich konania navonok, či budú konať každý samostatne alebo v spojení s ďalším členom štatutárneho orgánu. Dohoda o spôsobe konania štatutárnych orgánov je dôležitá najmä z hľadiska posudzovania otázky platnosti právneho úkonu nimi uzavretého. V prípade, ak z dokumentov spoločnosti vyplýva, že navonok môžu konať len dve osoby štatutárnych orgánov spoločne, nesplnenie tejto podmienky a podpis právneho úkonu, uzavretie zmluvy len jedným členom štatutárneho orgánu má za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu.

Povinnosti štatutárneho orgánu

Štatutárny orgán je výkonným, riadiacim orgánom konajúcim v mene spoločnosti navonok a pri obchodnom vedení spoločností do vnútra spoločnosti.

Vznikajú mu práva a povinnosti pri obchodnom vedení spoločnosti a na konanie v jej mene navonok. Štatutárnemu orgánu pri obchodnom vedení spoločnosti vznikajú povinnosti vo vzťahu k zabezpečeniu organizačnej štruktúry vyjadrenej v organizačnom alebo inom poriadku, z ktorého vyplývajú aj práva a povinnosti jednotlivých zamestnancov. Vyplýva z neho aj oprávnenie zamestnancov konať za spoločnosť ( § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Obchodné vedenie spoločnosti predstavuje povinnosti štatutárnych orgánov pri riadení procesov vo vnútri spoločnosti smerujúcich k naplňovaniu úloh spoločnosti, v rámci ktorého zabezpečujú a organizujú jej každodennú činnosť, usmerňujú vzťah k zamestnancom, zabezpečujú plnenie úloh spoločnosti vyplývajúcich zo zákona ( napríklad vedenie účtovníctva, vzťah k daňovým orgánom, vzťah k orgánom

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: