Input:

Akciová spoločnosť

12.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.3 Akciová spoločnosť

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Náležitá starostlivosť

Pri akciovej spoločnosti § 194 Obchodného zákonníka sa ukladá členom predstavenstva konať s náležitou starostlivosťou, ktorá zahrňuje aj odbornú starostlivosť. Pojem náležitá starostlivosť nie je definovaná. Náležitá starostlivosť je podľa znenia zákona vyšším stupňom starostlivosti, ako je odborná starostlivosť, ktorá je zahrnutá v pojme náležitá starostlivosť. V praxi nejednotnosť použitej terminológie pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti môže spôsobovať určité výkladové problémy a zámer zákonodarcu pri tejto úprave nie je celkom zrejmý. Pojem náležitá starostlivosť bude treba vykladať ako najvyššiu možnú starostlivosť pri konaní štatutárnych orgánov pri presadzovaní záujmov spoločnosti a akcionárov. Pri svojom konaní v mene spoločnosti a pri obchodnom vedení spoločnosti budú štatutárne orgány povinné postupovať s najvyšším stupňom odbornej starostlivosti.

Konanie predstavenstva musí byť v súlade so záujmami spoločnosti a záujmami akcionárov.

Osobitné povinnosti členov predstavenstva sú vymenované v § 194 odseku 6.

Osobitné povinnosti pre spoločnosti ak sa spoločnosť nachádza v kríze

Osobitné povinnosti pre spoločnosti vyplývajúce pre spoločnosti v súvislosti s ustanoveniami novely Obchodného zákonníka č. 87/2015 Z. z. o spoločnosti v kríze.

Ustanovenia Obchodného zákonníka o kríze sa môžu použiť na spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť a na komanditnú spoločnosť za predpokladu, že komplementárom nie je žiadna fyzická osoba.

V novele sa upravujú otázky v súvislosti s poskytovaním plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje spoločnosti v kríze.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spoločnosti v kríze sa považuje úver alebo obdobné plnenie, poskytnuté spoločnosti v kríze. Obdobne sa považuje za takéto plnenie poskytnutie úveru alebo obdobného plnenia spoločnosti pred krízou, ktorého splatnosť bola počas krízy odložená alebo predĺžená.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa považuje plnenie poskytnuté

a) členom štatutárneho orgánu zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, členom dozornej rady

b) osobou, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 5% na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích právach spoločnosti, alebo má možnosť uplatňovať vplyv na riadenie spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,

c) tichý spoločník,

d) osoba blízka osobám uvedeným v a- c,

e) osoba konajúca na účet osôb podľa písmen a- c.

Plnením nahradzujúce vlastné zdroje počas krízy sa považuje len také plnenie, ak v čase jeho poskytnutia vyplýva táto okolnosť z poslednej zostavenej riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti, alebo by vyplynula z nich ak by bola zostavená včas

a ten kto takéto plnenie poskytol vedel alebo mohol vedieť, že by táto okolnosť vyplynula z priebežnej účtovnej závierky, ak by bola zostavená.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa nepovažuje,

- ak plnenie alebo zábezpeka poskytnutá spoločnosti počas krízy bola poskytnutá za účelom je prekonania podľa reštrukturalizačného plánu, .

- poskytnutie peňažných prostriedkov spoločnosti na dobu nepresahujúcu 60 dní, nesmú sa však poskytnúť opakovane,

- bezodplatné poskytnutie vecí, práva alebo inej majetkovej hodnoty spoločnosti.

Ustanovenia o spoločnosti v kríze majú zabezpečiť, aby osoby uvedené v § 67c ods. 2 neposkytovali spoločnosti plnenie, ktoré by mohli spôsobiť jej úpadok. Okrem toho pri vyhlásení konkurzu by sa uvedené osoby mohli prihlásiť ako veritelia a zhoršiť tým postavenie ostatných veriteľov.

V zákone sa zakotvuje zákaz vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje spolu s príslušenstvom a zmluvnou pokutou, ak je spoločnosť v kríze, alebo poskytnutím takéhoto plnenia by sa do krízy dostala.

Zároveň sa ochraňujú veritelia úpravou, podľa ktorej lehoty na uplatnenie nárokov na vrátenie neplynú. Ak bol na spoločnosť vyhlásený konkurz, alebo povolená reštrukturalizácia, nárok na vrátenie plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje sa prihlasujú prihláškou ako pohľadávka veriteľa, ktorá musí mať požadované náležitosti.

V prípade, že spoločnosť napriek uvedenému zákazu poskytnuté plnenie nahradzujúce vlastné zdroje, hodnota takéhoto plnenia sa musí spoločnosti vrátiť. Platí to aj pre prípady, že k vráteniu došlo v rámci exekúcie započítaním, speňažením zálohu alebo obdobným plnením.

Forma vrátenia nie je rozhodujúca, ale spoločnosť ho v žiadnej forme nesmie vrátiť.

Pri porušení zákazu vrátenia plnenia nahradzujúceho vlastné zdroje vzniká štatutárnym orgánom, ktorí vykonávali funkciu v čase poskytnutého plnenia ručiteľský záväzok za jeho vrátenie. Rovnaký ručiteľský záväzok vzniká aj členom štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali túto funkciu v čase , v ktorom spoločnosť neuplatňovala nárok na vrátenie plnenia, ak o tejto povinnosti vrátenia plnenia vedeli, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohli vedieť.

Ručiteľský záväzok štatutárneho orgánu vzniká voči spoločnosti, ale aj voči jej veriteľom a zaniká vrátením poskytnutého plnenia v rozpore so zákazom vyjadreným v § 67f ods. 1.

Ak štatutárny orgán a ostatné osoby uvedené v § 67c ods. 2 zabezpečia záväzok spoločnosti

voči veriteľom ručením, zábezpekou, zálohom , alebo iným obdobným spôsobom, môže si veriteľ uplatňovať svoje práva priamo zo zábezpeky bez potreby uplatňovania nároku voči spoločnosti.

Dôležite je, že osobe zaviazanej zo zábezpeky, z ktorej bol splnený záväzok veriteľa voči spoločnosti, sa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: